mapa
במלאת שנה למותו של אהובנו ננציח את זכרו ב"פינת מרגוע וחורשה" ביער חולדה
lot
הסרט הלוט
even
פינת מרגוע וחורשה לזכר פרופ. יחזקאל קישון
marpeatlev
יום עיון לזכר פרופ. יחזקאל קישון
marpeatlev
מרפאת מכון הלב ע"ש פרופ. יחזקאל קישון ז"ל מייסדו ומנהלו הראשון של מכון הלב
otmofet1
הזמנה לטקס הענקת אות המופת לרופא על מפעל חיים
otmofet4